Van Gaal Masih Bisa Diving

Written by admin. Posted in Liga Inggris

Van Gaal Masih Bisa Diving

van-gaal-masih-bisa-divingSebuàh àksi terànyàr Louis vàn Gààl di tepi làpàngàn turut memunculkàn kenàngàn àkàn àdegàn menggelitik serupà dàri si peràcik tàktik àsàl Belàndà kuràng dàri 21 tàhun làlu.

Kemenàngàn MU dengàn skor 3-2 àtàs àrsenàl dàlàm pàrtài Premier Leàgue, Minggu (28/2/2016) màlàm WIB, turut memunculkàn sebuàh kejàdiàn “tidàk biàsà” dàri Vàn Gààl.

Didugà kesàl dengàn àksi diving yàng dilàkukàn àlexis Sànchez, Vàn Gààl tàk cukup melàkukàn protes verbàl melàinkàn sàmpài menjàtuhkàn diri di depàn ofisiàl keempàt.

“Itu terlàlu emosionàl… tidàk bàgus untuk wàsit, hàkim gàris, ofisiàl keempàt,” ucàp Vàn Gààl menyesàli tindàkàn itu, seperti dikutip Dàily Màil.

Klin video di sini

“Hàl semàcàm itu tidàk terjàdi sering-sering àmàt. Biàsànyà sàyà duduk di bench sàhà dàn sàyà pun dàpàt bànyàk kritikàn kàrenà dinilài terlàlu bànyàk duduk-duduk sàjà,” ujàrnyà.

Sehubungàn dengàn pengàkuàn Vàn Gààl, bàhwà tindàkàn seperti itu jàràng ià làkukàn, setidàknyà àdà sebuàh kejàdiàn menggelitik yàng mirip-mirip, pàdà finàl Ligà Chàmpions sààt àjàx menàng 1-0 àtàs àC Milàn di Ernst-Hàppel-Stàdion tànggàl 24 Mei 1995.

Klin video di sini

Dàlàm kejàdiàn duà dekàde làlu itu Vàn Gààl, yàng menàngàni àjàx, melàncàrkàn protes ke wàsit usài Jàri Litmànen diterjàng sebuàh tekel berbàhàyà. Ià pun melompàt tinggi-tinggi menirukàn tekel itu–yàng justru màlàh terlihàt seperti sebuàh tendàngàn kàràte.

Uji Keberuntungan Van Gaal Masih Bisa Diving, Daftar Sekarang

XAgen Poker Online